Obecné pohybové předpoklady

01. 02. 2012

Stále se snažíte předělat techniku švihu, udělali jste pro to s trenérem maximum a očekávaná změna stále nepřichází? Příčina problému je možná ukryta někde jinde. Na první pohled se může zdát, že některá z následujících témat s golfovým švihem nesouvisí. Opak je pravdou! Kvalita obecných pohybových předpokladů rozhoduje o každém pohybu. Na základě naší rubriky máte možnost otestovat, jaké předpoklady pro golf máte zrovna vy a zda je na nich třeba začít pracovat.

Při analýze golfového švihu je v rámci techniky hodnoceno, jak je pohyb koordinován, jakým způsobem je prováděn jeho timing a kolik síly do švihu hráč vkládá. Hráči a trenéry je tak nejčastěji hodnocena aktivita svalů a kloubů. Tento pohled je ovšem nedostatečný. Svaly a klouby jsou řízeny centrálním nervovým systémem (CNS), jednodušeji mozkem. Vlastnosti centrálního nervového systému významně ovlivňují golfový švih a napovídají o tom, do jaké míry se člověk bude schopen golfový švih naučit správně, jak se bude schopen přeučit chybně fixovanou techniku nebo jak spolehlivě ho bude umět přizpůsobit, když chce zahrát například řízený fade. Na kvalitu vlastností CNS ukazují obecné pohybové předpoklady, které se dají velmi jednoduše hodnotit. Výsledky testů mohou trenérům odpovědět na otázku, proč je jeden hráč schopen chybnou techniku změnit okamžitě, zatímco druhému to zabere několik lekcí.

Mezi důležité obecné pohybové předpoklady patří:

  • Schopnost vnímání vlastního těla
  • Schopnost izolovaného pohybu
  • Schopnost relaxace

Vnímání vlastního těla - „body image“

Golf Digest (únor 2012) Náš mozek neustále vyhodnocuje signály o poloze kloubů a svalů v klidu i během pohybu. Vytváří si o sobě neustálý obraz, který může být přirovnán k mapě. Podrobná mapa našeho těla je důležitá při plánování přesného a jemného pohybu jako je právě golfový švih. Schopnost vnímat své tělo přispívá k aktuálnosti a správnosti této mapy. V rámci vnímání vlastního těla a pohybu jsou neméně důležité informace, které vypovídají například o vlastnostech hole, kterou držíme. Centrální nervový systém získané zprávy neustále vyhodnocuje, a proto jsme i bez zraku schopni podle tloušťky gripu či váhy rozlišit, zda hrajeme s železem č. 3 nebo č. 7.

Konkrétní obraz a vnímání vlastního těla je u jednotlivců značně rozdílný. Zatímco u některých je obraz odpovídající, u jiných může být velmi rozmazaný. Stejně tak, jako slabozrací lidé vyřeší problém dioptrickými brýlemi, musí člověk s nedostatečnou schopností začít pracovat na uvědomění si vlastního těla během různých pohybů.

Schopnost vnímat své tělo lze u hráčů vyšetřit pomocí jednoduchého testu. Nechte hráče, aby se postavil, zavřel oči a do rukou mu dejte hůl, tak aby byla v horizontále. Pokud chcete test ztížit, nastavte hůl do vertikály.  Následně ho vyzvěte, aby vám na holi ukázal vzdálenost, která odpovídá například šířce jeho ramen. Čím blíže se hráč ve své představě přiblíží realitě, tím lepší je jeho „body image“, který je předpokladem pro to, že se jedinec naučí golfový švih vnímat a provádět kvalitně.

Schopnost izolovaného pohybu

Tato schopnost je pro hráče velmi důležitá nejen z pohledu techniky golfového švihu, ale i z pohledu zdravotního. Během golfového švihu musí hráč pracovat izolovaně s jedním segmentem těla vůči druhému a potlačit jiné pohyby, které se mu vnucují. V případě, kdy golfista nebude umět pracovat například izolovaně s kyčelním kloubem je pravděpodobné, že během golfového nápřahu neudrží stabilní postoj. Do pohybu je následně zahrnuto více částí těla a všimneme technických chyb, které mohou být příčinou pozdějších zdravotních komplikací.

Golf Digest (únor 2012) Hodnotících testů existuje několik, z nichž uvedeme jeden konkrétní. Golfista si sedne do tureckého sedu. Předpaží jednu ruku tak,  aby zápěstí a rameno bylo v jedné linii. Hráče vyzveme, aby provedl paží malé kroužky. Hodnotíme, zda je schopen provést pohyb izolovaně bez současného souhybu ramene a v jakém postavení se nachází všechny segmenty před a v průběhu pohybu. Nejčastější chybou je stav, kdy rameno nezůstává ve stejném postavení a posune se směrem k uchu.

Schopnost relaxace

Relaxační schopnost souvisí s počtem zapojených svalů do golfového švihu a silou, kterou bude pohyb prováděn. Při příští návštěvě driving range pozorujte, s jakým rozdílným úsilím hráči drží své hole. U mnoha golfistů si všimneme příliš křečovitého držení, kterého si nejsou vědomi. Přebytečné svalové napětí je následně přenášeno i do ostatních částí těla, čímž je narušena možnost plynulého a kvalitního pohybu.

Hráčovu schopnost relaxace si můžeme vyšetřit jednoduchým testem, kdy sledujeme, jak je jedinec schopný uvolnit horní končetinu v různých pozicích. Začněte ve stoji. Hráče vyzvěte, aby svoji paži maximálně uvolnil a sami zkontrolujte, jak je schopen relaxovat. Poté nastavte hráče do náročnější polohy na všech čtyřech a požádejte, ho aby zvedl stejnou končetinu jako před tím a znovu ji uvolnil. U řady lidí uvidíme že, se v náročnější pozici přenese aktivita do celého těla a horní končetina není relaxovaná. U těchto golfistů můžeme počítat s tím, že do pohybu budou dávat nadměrnou sílu a pohyb nebudou umět koordinovat.

Závěrem

Popisované schopnosti ukazují na kvalitu centrálního nervového systému. O schopnostech nelze mluvit jednotlivě, jelikož jsou navzájem provázané a úzce spolu souvisí. V praxi si můžeme všimnout, že bez kvalitní relaxační schopnosti nelze provést izolovaný pohyb a zároveň je narušeno vnímání vlastního těla. Dle dosavadních zkušeností je patrné, že špičkoví sportovci perfektně vnímají své tělo, mají vysokou schopnost relaxace a výbornou kvalitu izolovaných pohybů. U sportovců s nižší kvalitou zmíněných schopností je pohyb kompenzován větší silou a rychlostí, která vede ke špatné koordinaci a na základě dlouhodobé nerovnoměrné zátěže dochází ke zraněním a bolestivým stavům. Ačkoliv jsou tyto funkce vrozené, lze na nich pracovat, rozvíjet je a integrovat do běžného tréninku. Trénink nesmí být ovšem založen pouze na kvantitě, ale také na uvědomění si prožití pohybů v různých pozicích i situacích.

Z vlastní zkušenosti:

Možná vás napadlo, jak uvedenými testy prošla Karolína. Karolína ukázala, že patří mezi sportovce, kteří dobře vnímají své tělo. Nicméně potřebuje pracovat na schopnosti izolovaného pohybu a relaxace již v základních pozicích. Během cvičení se musí více zaměřit na správné postavení jednotlivých částí těla na začátku a v průběhu pohybu a to zejména v oblasti pánve a dolních končetin.

Příště: Obecné pohybové schopnosti

Autor: Bc. Petra Dvořáková